Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Απασχόληση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, η Ένωση και οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση και την προώθηση εξειδικευμένου, καταρτισμένου και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού που μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές των αγορών εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ), που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών, τον συντονισμό των εθνικών πολιτικών και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, συνδικάτων και εργοδοτικών οργανώσεων.

Η χρηματοδοτική υποστήριξη προς την πολιτική απασχόλησης παρέχεται μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που εντάσσονται στους στόχους της ΕΣΑ.

Το νέο πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) (2014-2020) συνενώνει 3 προγράμματα της ΕΕ που αποτελούσαν αντικείμενο χωριστής διαχείρισης από το 2007 έως το 2013: PROGRESS, EURES και μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress (Progress Microfinance). Στόχος του προγράμματος EaSI είναι η ενθάρρυνση της επαγγελματικής κινητικότητας και η παροχή στοχευμένων μικροχρηματοδοτήσεων στα πλέον ευάλωτα άτομα.