Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Allmän utbildning

Varje EU-land är ansvarigt för att organisera sina utbildningssystem och för innehållet i kursplanerna. I enlighet med artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EU-fördraget) bidrar EU till att utveckla utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet mellan EU-länderna och genom att vid behov stödja och komplettera deras insatser.

I Europa 2020-strategin betonas utbildningens stora betydelse för att uppnå dess mål. EU spelar alltså en nyckelroll med sina stödjande och kompletterande insatser för att förbättra och modernisera EU-ländernas utbildningssystem. Målen, instrumenten och arrangemangen för gemensamt arbete på EU-nivå beskrivs i den strategiska ram som kallas Utbildning 2020.

Denna politiska aspekt kompletteras med programmet ERASMUS+ (20142020) som gör att studenter, praktikanter och personal kan vistas utomlands för att höja sin kompetens och anställbarhet, och att utbildningsinstitutioner kan arbeta tillsammans över gränserna för att förnya och förbättra kvaliteten på utbildningen.