Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Onderwijs

Elk EU-land is verantwoordelijk voor de organisatie van haar eigen onderwijs- en opleidingssystemen en de inhoud van de leerprogramma's. Overeenkomstig artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bestaat de rol van de Unie uit het bijdragen tot de ontwikkeling van kwalitatief onderwijs door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en door hun inspanningen, indien nodig, te ondersteunen en aan te vullen.

De Europa 2020-strategie vestigt de aandacht op de belangrijke rol die onderwijs en opleiding spelen voor het behalen van haar doelen. De EU speelt dus een hoofdrol bij het ondersteunen en aanvullen van inspanningen om de onderwijs- en opleidingssystemen van de EU-landen te verbeteren en te moderniseren. De doelstellingen, instrumenten en regelingen voor gezamenlijk werk op EU-niveau zijn geschetst in het strategisch kader dat bekend staat als Onderwijs en Opleiding 2020 (Education and Training - ET 2020).

Dit aspect van het beleid wordt aangevuld met het Erasmus+ programma (2014-2020) waarmee studenten, stagiaires en personeel tijd kunnen doorbrengen in het buitenland om hun vaardigheden en inzetbaarheid te vergroten en onderwijsinstellingen over de grens kunnen samenwerken om de onderwijskwaliteit te innoveren en te verbeteren.