Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Εκπαίδευση

Κάθε χώρα της ΕΕ φέρει την ευθύνη της οργάνωσης των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και του περιεχομένου των σχετικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ΕΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» επισημαίνει τον μείζονα ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση και η κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων της. Συνεπώς, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς την υποστήριξη και τη συμπλήρωση των προσπαθειών βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των χωρών της. Οι στόχοι, οι μηχανισμοί και οι ρυθμίσεις για κοινές εργασίες σε επίπεδο ΕΕ περιγράφονται στο στρατηγικό πλαίσιο που είναι γνωστό με τον τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση (2020)».

Αυτή η συνιστώσα πολιτικής συμπληρώνεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ (2014-2020), που δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές, εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους να ζήσουν στο εξωτερικό για να βελτιώσουν τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητά τους. Επιπλέον, καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με στόχο την καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.