Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Det har från början varit ett huvudmål för EU att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan dess mycket olika regioner, med hjälp av sammanhållningspolitiken. Där används strukturfonderna för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin. Fonderna bemöter problemen med

  • regioner med svåra och permanenta naturliga eller demografiska handikapp (t.ex. mycket låg befolkningstäthet, öar, gränstrakter och bergsområden),
  • områden som berörs av den industriella övergången,
  • landsbygdsområden.

Genom Lissabonfördraget tillades en tredje dimension: territoriell sammanhållning. Det innebär att man utnyttjar varje områdes starka sidor till max, för att på det sättet bidra till en övergripande hållbar och balanserad utveckling i EU. Här ingår att ett område och dess grannar tillsammans planerar och inför optimala lösningar på sådana frågor som transport, internet osv.

Finansiering för sammanhållningssyften finns att få från:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Europeiska socialfonden
  • Europeiska sammanhållningsfonden
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  • Europeiska investeringsbanken

Artikel 174-178 i fördraget om EU:s funktionssätt utgör den rättsliga grunden för EU:s sammanhållningspolitik. För att sammanfalla med antagandet av EU:s fleråriga budgetram har EU antagit en serie nya förordningar som styr de ovan nämnda perioderna för perioden 2014-2020.