Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Βασικός στόχος της ΕΕ ήταν ευθύς εξαρχής η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των ποικίλων περιφερειών της μέσω της πολιτικής συνοχής της. Αξιοποιεί τα Διαρθρωτικά Ταμεία της προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα εν λόγω Ταμεία αντιμετωπίζουν τα προβλήματα:

  • των περιφερειών με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα (για παράδειγμα, αραιοκατοικημένων περιφερειών, νησιωτικών, διασυνοριακών και ορεινών περιοχών),
  • περιοχών που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση, και
  • αγροτικών περιοχών.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσέθεσε μια τρίτη διάσταση: την εδαφική συνοχή. Με τον όρο εδαφική συνοχή νοείται η πλήρης αξιοποίηση των δυνατών σημείων κάθε περιοχής με στόχο τη συμβολή στη συνολική ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ Συνίσταται στον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση βέλτιστων λύσεων από μια περιοχή και τις γειτονικές σε αυτήν περιοχές, για ζητήματα όπως οι μεταφορές, το διαδίκτυο κ.λπ.

Χρηματοδότηση για σκοπούς συνοχής διατίθεται από:

  • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
  • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής
  • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  • την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τα άρθρα 174-178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ αποτελούν τη νομική βάση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Προκειμένου να συμπέσουν με την έκδοση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, η ΕΕ ενέκρινε σειρά νέων κανονισμών που διέπουν τα προαναφερθέντα ταμεία για την περίοδο 2014-2020.