Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Ekonomiska och monetära unionen (EMU)

EMU är den process som syftar till att harmonisera medlemsstaternas ekonomiska och monetära politik med målet att de ska kunna införa den gemensamma valutan, euro. Den har genomförts i tre etapper:

  • 1990-1993: Alla hinder för kapitalets fria rörlighet mellan medlemsstaterna avskaffades, samordningen av den ekonomiska politiken förstärktes och samarbetet mellan centralbankerna intensifierades.
  • 1994-1998: Konvergens mellan medlemsstaternas ekonomiska och monetära politik eftersträvades (för att säkerställa prisstabilitet och sunda offentliga finanser). Europeiska monetära institutet (EMI) grundades, och därefter Europeiska centralbanken (ECB) 1998.
  • 1999 och framåt: Omräkningskurserna låstes oåterkalleligen mot varandra och den gemensamma valutan infördes på valutamarknaderna och som elektroniskt betalningsmedel. Euron infördes i form av sedlar och mynt.

I januari 2015 är euron valuta i 19 av 28 EU-länder.

Sedan krisen 2008 har EU avsevärt stärkt sina ekonomiska styrsystem för att bättre kunna upptäcka, förebygga och korrigera problematiska ekonomiska tendenser såsom stora offentliga underskott, statsskuldnivåer eller makroekonomiska obalanser.