Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ)

Ως οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) νοείται η διαδικασία που αποβλέπει στην εναρμόνιση των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ, με στόχο την εφαρμογή ενιαίου νομίσματος, του ευρώ. Πραγματοποιήθηκε σε 3 στάδια:

  • 1990 - 1993: ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών.
  • 1994 - 1998: σύγκλιση των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ (για να διασφαλιστεί η σταθερότητα τιμών και η υγιής κατάσταση των δημόσιων οικονομικών) και δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ), καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) το 1998.
  • 1999 και εξής: αμετάκλητος καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών και εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στις αγορές συναλλάγματος και στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή.

Από τον Ιανουάριο του 2015, το ευρώ θα είναι το νόμισμα 19 εκ των 28 χωρών της ΕΕ.

Από την κρίση του 2008, η ΕΕ ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό τα συστήματα οικονομικής διακυβέρνησής της με στόχο τη βελτίωση του εντοπισμού, της πρόληψης και της διόρθωσης των προβληματικών οικονομικών τάσεων, όπως τα υπερβολικά δημόσια ελλείμματα, τα επίπεδα δημοσίου χρέους ή οι μακροοικονομικές ανισορροπίες.