Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Αναπτυξιακή συνεργασία

Η γέννηση της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ συμπίπτει με την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης το 1957 και οι πρώτοι δικαιούχοι ήταν οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη των κρατών μελών. Με την πάροδο του χρόνου, το πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ διευρύνθηκε σταδιακά. Η ΕΕ είναι πλέον ο μεγαλύτερος δωρητής στον κόσμο και συνεργάζεται με περίπου 160 χώρες.

Η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Πρωταρχικός στόχος της είναι η μείωση και, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η εξάλειψη της φτώχειας στον κόσμο μέσω της προώθησης της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών.

Οι κατευθυντήριες αρχές της εξωτερικής δράσης και της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 208 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχα.

Τα τελευταία χρόνια, οι μηχανισμοί της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης εξορθολογίστηκαν. Για την περίοδο 2014-2020, η βασική χρηματοδότηση που διατίθεται για την ανάπτυξη προέρχεται από τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ), καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (που χρηματοδοτείται από τις χώρες της ΕΕ και όχι από τον ενωσιακό προϋπολογισμό).