Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Εμβάθυνση και διεύρυνση

Η εμβάθυνση και η διεύρυνση είναι 2 ρεύματα σκέψης σχετικά με το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η ΕΕ.

Με την πάροδο του χρόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίχθηκε σταδιακά σε ένωση των λαών της Ευρώπης η οποία επιδιώκει να καταστεί «διαρκώς στενότερη» [άρθρο 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση  (ΣΕΕ)].

Η έννοια της εμβάθυνσης αναφέρεται στην εν λόγω διαρκώς στενότερη ένωση και εκδηλώνεται με την αύξηση της ολοκλήρωσης της ΕΕ. Η προφανέστερη εκδήλωση της εμβάθυνσης υπήρξε η μετάβαση της ΕΕ προς την οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ), καθώς και η θέσπιση του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ.

Οι υπέρμαχοι της διεύρυνσης θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να διευρυνθεί με την ένταξη νέων χωρών, αλλά η ένταξη αυτή θα πρέπει να είναι ελαστικότερη σε σχέση με αυτό που επιθυμεί το ρεύμα της εμβάθυνσης. Η ΕΕ έχει επίσης καταφέρει να διευρυνθεί, από τις 15 χώρες το 2004 στις 28 το 2013.