Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Τελωνειακή ένωση

Η τελωνειακή ένωση [άρθρα 28 - 29 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)] αποτελεί βασικό θεμέλιο της ΕΕ και της ενιαίας αγοράς της στην οποία συμμετέχουν 28 χώρες. Για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, οι χώρες της ΕΕ έχουν εγκρίνει τυποποιημένους κανόνες που εφαρμόζονται ομοιόμορφα και από τις 28 τελωνειακές διοικήσεις της ΕΕ.

Στα εσωτερικά σύνορα της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ δεν επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί. Όλα τα εμπορεύματα διακινούνται ελεύθερα εντός του χώρου της τελωνειακής ένωσης, είτε παράγονται στην ΕΕ είτε εισάγονται από τρίτες χώρες.

Το 2013 εγκρίθηκε νέος Τελωνειακός Κώδικας της ΕΕ, ο οποίος απλοποιεί τους κανόνες και τις διαδικασίες για τα τελωνεία και καθιστά τις εμπορικές συναλλαγές πιο αποδοτικές. Μόλις τεθεί σε ισχύ, τον Μάρτιο του 2016, θα απλοποιήσει και θα εξορθολογίσει σε μεγάλο βαθμό τις τελωνειακές διαδικασίες της ΕΕ.

Επιπλέον, επί του παρόντος καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων από τα τελωνεία και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και για την κατάρτιση διαδικασιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των τελωνείων ως προς την εφαρμογή των κανόνων για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.