Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kultur

Det är artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som styr EU:s åtgärder på kulturområdet. EU ska framhäva det gemensamma kulturarvet genom att uppmuntra till samarbete mellan EU-länderna, med respekt för dessas nationella och regionala mångfald.

År 2007 lade Europeiska kommissionen fram en kulturell agenda med tre mål:

  • Kulturell mångfald och interkulturell dialog.
  • Kulturen som en drivkraft för kreativitet (detta har senare förts vidare till några av huvudinitiativen i Europa 2020-strategin).
  • Kulturen som ett väsentligt inslag i unionens internationella förbindelser.

Programmet Kreativa Europa (2014-2020) har startats för att stödja europeisk film och de kulturella och kreativa sektorerna. Genom det ska konstnärer och yrkesverksamma i den kulturella och audiovisuella sektorn inom scenkonst, konst, förlagsverksamhet, film, TV, musik, interdisciplinär konst, kulturarv och dataspelsindustri kunna bidra till arbetstillfällen och tillväxt.