Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Πολιτισμός

Το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διέπει τη δράση της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η ΕΕ προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και σεβόμενη παράλληλα την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους.

Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα θεματολόγιο για τον πολιτισμό με τρεις στόχους:

  • πολιτιστική ποικιλομορφία και διαπολιτισμικός διάλογος·
  • ο πολιτισμός ως καταλύτης δημιουργικότητας (στόχος που συμπεριελήφθη στη συνέχεια σε ορισμένες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»)·
  • και ο πολιτισμός ως βασική συνιστώσα των εξωτερικών σχέσεων.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020) δρομολογήθηκε με στόχο την υποστήριξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων. Θα δώσει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες, πολιτιστικούς και οπτικοακουστικούς επαγγελματίες στους τομείς των τεχνών του θεάματος, των καλών τεχνών, της διαφήμισης, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, της μουσικής, των διατομεακών τεχνών, της κληρονομιάς και των βιντεοπαιχνιδιών να συμβάλουν στην απασχόληση και την ανάπτυξη.