Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Coreper

Coreper är den franska förkortningen för Comité des Représentants Permanents (de ständiga representanternas kommitté) (artikel 240 i fördraget om Europeiska gemenskapens funktionssätt, EUF-fördraget) och har till uppgift att bistå rådet genom att förbereda dess möten. Det är en kommitté som består av EU-ländernas EU-ambassadörer. Ordförande är den ambassadör vars land är ordförandeland i rådet just då.

Coreper har en central ställning i EU:s beslutsprocess. Det är samtidigt ett forum för dialog - ambassadörerna sinsemellan och mellan ambassadörerna och deras respektive regeringar - och en instans för politisk kontroll, eftersom den fastställer riktlinjer för och bevakar arbetet i expertgrupperna.

Coreper har i uppgift att bereda de ärenden som står på rådets dagordning (förslag till rättsakter från kommissionen). Coreper försöker nå enighet om varje ärende, men om det inte går kan man också lämna underlag till rådet.

Dessutom sätts rådets dagordning efter hur arbetet i Coreper fortskrider. Dagordningen består av A-punkter som godkänns utan debatt eftersom man redan enats i Coreper, och av B-punkter som ska debatteras.

Coreper är uppdelad i två sektioner med olika ansvarsområden:

  • Coreper II består av ambassadörerna själva och sysslar med områden som har samband med rådets allmänna frågor, utrikesfrågor, ekonomiska frågor samt rättsliga och inrikes frågor.
  • Coreper I, som består av EU-ambassadörernas ställföreträdare, iordningställer alla andra rådskonstellationer.

Coreper sysslar med alla de frågor som rådet sysslar med, utom vissa jordbrukspolitiska ärenden. Om rådet vill inrätta en särskild kommitté, som den gjort inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken med kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik eller inom sysselsättningspolitiken med sysselsättningskommittén, fungerar dessa kommittéer jämsides med Coreper.