Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Coreper

Coreper, het Comité van permanente vertegenwoordigers (artikel 240 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU), bereidt de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie voor. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-landen die als ambassadeurs van de lidstaten bij de Europese Unie optreden en wordt voorgezeten door het EU-land dat voorzitter is van de Raad.

Het Coreper vervult in het EU-besluitvormingsproces een centrale rol. Het is zowel een overlegorgaan (overleg tussen de permanente vertegenwoordigers onderling en tussen elke vertegenwoordiger en zijn regering) als een orgaan voor politieke controle (sturing van en toezicht op de werkzaamheden van de deskundigengroepen).

Het bestudeert dossiers voordat deze op de agenda van de Raad komen (door de Commissie ingediende voorstellen en ontwerpen voor besluiten). Het probeert over elk dossier een akkoord te bereiken en als dat niet mogelijk is, kan het de Raad richtsnoeren voorleggen.

Bij het opstellen van de agenda van de Raadsvergaderingen wordt rekening gehouden met de voortgang van de werkzaamheden van het Coreper. Op die agenda staan A-punten, die zonder debat worden goedgekeurd nadat in het Coreper een akkoord is bereikt, en B-punten, waarover een debat wordt gevoerd.

Het Coreper omvat 2 structuren:

  • Coreper II, dat uit de ambassadeurs bestaat en onderwerpen behandelt met betrekking tot de volgende raadsformaties: Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Economische en Financiële Zaken, en Justitie en Binnenlandse Zaken;
  • Coreper I, dat uit de plaatsvervangende permanente vertegenwoordigers bestaat en alle overige raadsformaties behandelt.

Het Coreper behandelt alle werkgebieden van de Raad, behalve bepaalde landbouwvraagstukken. Wanneer de Raad met specifieke comités werkt, zoals het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid of het Comité voor de werkgelegenheid voor het werkgelegenheidsbeleid, houden deze comités rekening met de aan het Coreper voorbehouden rechten.