Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (Coreper)

Η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων ή Coreper [άρθρο 240 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης -(ΣΛΕΕ)] έχει ως έργο την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαρτίζεται από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ σε βαθμό πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προεδρία της χώρας της ΕΕ ασκεί το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου.

Η Coreper κατέχει κεντρική θέση στο σύστημα λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Πρόκειται ταυτόχρονα για αρχή διαλόγου (μεταξύ των μόνιμων αντιπροσώπων και καθενός από αυτούς με την κυβέρνησή του) και πολιτικού ελέγχου (προσανατολισμού και εποπτείας των εργασιών των ομάδων εμπειρογνωμόνων).

Είναι επιφορτισμένη να εξετάζει προηγουμένως τους φακέλους που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου (προτάσεις και σχέδια πράξεων που υποβάλλονται από την Επιτροπή). Στο επίπεδο των εργασιών της, καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας σε κάθε φάκελο· σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποβάλει κατευθύνσεις στο Συμβούλιο.

Επιπλέον, η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών της Coreper. Η ημερήσια διάταξη χωρίζεται σε σημεία Α που προορίζονται για έγκριση χωρίς συζήτηση κατόπιν συμφωνίας σε επίπεδο Coreper και σε σημεία Β που υπόκεινται σε συζήτηση. 

Η Coreper ενεργεί με βάση δύο σχηματισμούς:

  • την Coreper ΙΙ, που αποτελείται από τους πρέσβεις και ασχολείται με στοιχεία που αφορούν τις συνθέσεις του Συμβουλίου για τις γενικές υποθέσεις, τις εξωτερικές υποθέσεις, τις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις και τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις,
  • την Coreper Ι, που αποτελείται από τους αναπληρωτές μόνιμους αντιπροσώπους και προετοιμάζει τις υπόλοιπες συνθέσεις του Συμβουλίου.

Οι αρμοδιότητες της Coreper εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Συμβουλίου εκτός από ορισμένα γεωργικά ζητήματα. Όταν το Συμβούλιο προβλέπει την ύπαρξη ειδικής επιτροπής όπως στην περίπτωση της ΚΕΠΠΑ με την επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας ή στην περίπτωση της απασχόλησης με την επιτροπή απασχόλησης, οι επιτροπές αυτές λειτουργούν τηρώντας τις αρμοδιότητες της Coreper.