Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Coreper

De Faste Repræsentanters Komité eller Coreper (fransk forkortelse for Comité des Représentants Permanents) har til opgave at forberede Rådets arbejde (artikel 240 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF)). Coreper består af EU-landenes EU-ambassadører og ledes af repræsentanten for det land, der har formandskabet for Rådet (EU-formandskabet).

Coreper har en central plads i EU's beslutningssystem. Det fungerer på én gang som forum for dialog (mellem landenes EU-ambassadører indbyrdes og mellem disse og deres respektive hjemlande) og politisk kontrolorgan (styring og overvågning af ekspertudvalgenes arbejde).

I Coreper drøfter embedsmændene således de punkter, der er på dagsordenen for Rådets møder (Kommissionens forslag og udkast til retsakter), forud for møderne og forsøger at blive enige. Er det ikke muligt, kan de opstille retningslinjer for Rådet.

Dagsordenen for rådsmøderne udarbejdes under hensyn til arbejdet i Coreper. Dagsordenen er inddelt i del A og del B. Er der opnået enighed i Coreper, optages punktet i del A på dagsordenen og kan godkendes uden debat. Ellers optages punktet i del B for punkter, der kræver debat.

Coreper er opdelt i to komitéer:

  • Coreper II, der består af EU-ambassadørerne selv, behandler sager inden for Rådets afdelinger for Indre Anliggender, Udenrigsanliggender, Økonomiske og Finansielle Anliggender samt Retlige og Indre Anliggender.
  • Coreper I, der består af EU-ambassadørernes stedfortrædere, tager sig af Rådets øvrige anliggender.

Corepers beføjelser angår alle Rådets sagsområder, bortset fra nogle landbrugsspørgsmål. De komitéer og udvalg, der nedsættes af Rådet, f.eks. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité og Beskæftigelsesudvalget, har de samme beføjelsesmæssige rammer som Coreper.