Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Konvergenskriterier

Alla EU-länderna är med i EU:s ekonomiska och monetära union (EMU), som är en process i tre etapper.

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 140 och ett bifogat protokoll) finns regler om övergången till den tredje etappen av EMU, det vill säga när ett EU-land antar euron som sin valuta. För att införa euron måste ett land uppfylla fyra huvudkriterier (konvergenskriterierna):

  1. Det får inte förekomma något beslut från rådet om att landet har ett för stort budgetunderskott.
  2. Landet måste uppvisa en hållbar grad av prisstabilitet och en medelhög inflationstakt, mätt under ett år före kontrollen, och inflationen får inte vara mer än 1,5 procentenheter högre än i de tre EU-länder som uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet.
  3. Landets långfristiga räntenivå får inte vara mer än 2 procentenheter högre än i de tre medlemsländer som uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet.
  4. Landets valuta måste ha hållits inom det normala fluktuationsutrymmet enligt växelkursmekanismen, utan stora påfrestningar, under minst två år före kontrollen.

Överensstämmelsen kontrolleras utifrån rapporter som tas fram av kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB).