Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κριτήρια σύγκλισης

Όλες οι χώρες της ΕΕ συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της ΕΕ, μια διαδικασία 3 σταδίων.

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 140 και ένα προσαρτημένο πρωτόκολλο) περιλαμβάνει κανόνες για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, το οποίο επέρχεται όταν μια χώρα της ΕΕ υιοθετεί το ευρώ ως νόμισμά της. Για την υιοθέτηση του ευρώ, μια χώρα πρέπει να πληροί 4 βασικά κριτήρια (κριτήρια σύγκλισης):

  1. να μην έχει υπαχθεί σε απόφαση του Συμβουλίου για την ύπαρξη υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος·
  2. πρέπει να καταδείξει βιώσιμο βαθμό σταθερότητας των τιμών και μέσο ποσοστό πληθωρισμού, για περίοδο 1 έτους πριν την εξέταση, που να μην υπερβαίνει κατά περισσότερο από 1,5 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό πληθωρισμού των 3 χωρών της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών·
  3. πρέπει να διαθέτει μακροπρόθεσμο ονομαστικό επιτόκιο που δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες το μακροπρόθεσμο ονομαστικό επιτόκιο των χωρών της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη σταθερότητα τιμών·
  4. πρέπει να τηρεί τα κανονικά περιθώρια διακύμανσης που προβλέπονται από τον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών χωρίς σοβαρές εντάσεις για τουλάχιστον 2 έτη πριν από την εξέταση.

Η συμμόρφωση ελέγχεται στη βάση εκθέσεων που υποβάλει η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).