Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Konvergenskriterier

Alle EU-landene er med i EU's Økonomiske og Monetære Union (ØMU), der er en proces i tre faser.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 140 og en protokol, der er tilknyttet som bilag) indeholder regler om overgangen til tredje fase af ØMU'en, som er det tidspunkt, hvor et EU-land indfører euroen som sin valuta. Et land skal opfylde de fire hovedkriterier (konvergenskriterierne) for at kunne indføre euroen:

  1. Et uforholdsmæssigt stort budgetunderskud er underlagt en afgørelse fra Rådet.
  2. Der skal være en vis prisstabilitet, og den gennemsnitlige inflationsrate, målt over et år før undersøgelsen, må ikke overstige inflationsraten for de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 1,5 procentpoint.
  3. En langfristet nominel rentesats, som ikke overstiger den tilsvarende rentesats i de højst tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end to procentpoint.
  4. De normale udsvingsmargener i valutakursmekanismen skal være overholdt uden alvorlige spændinger i mindst de seneste to år før undersøgelsen.

Opfyldelsen kontrolleres på baggrund af rapporter, der er udarbejdet af Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB).