Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Konsumentskydd

Med sin konsumentpolitik (artikel 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - EUF-fördraget eller Romfördraget) vill EU främja konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen samt deras rätt till information och utbildning och att organisera sig för att tillvarata sina intressen. I artikel 12 i EUF-fördraget krävs det också att konsumentskyddet beaktas när man utformar övrig EU-politik.

Konsumentpolitiken är ett ansvarsområde som delas mellan Europeiska unionen och EU-länderna. Enligt artikel 114 i EUF-fördraget ska beslut om åtgärder för tillnärmning av EU-ländernas konsumentlagstiftning fattas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Ett EU-land kan behålla eller införa strängare konsumentskyddsåtgärder än de som anges av EU, så länge de är förenliga med fördraget och kommissionen blir underrättad om dem.