Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Προστασία των καταναλωτών

Η πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές (άρθρο 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ - ΣΛΕΕ) επιδιώκει να προασπίσει την υγεία, την ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, καθώς και το δικαίωμά τους στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την οργάνωσή τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ απαιτεί επίσης η προστασία των καταναλωτών να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση άλλων πολιτικών της ΕΕ.

Η πολιτική για τους καταναλωτές είναι κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΕΕ. Δυνάμει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, οι αποφάσεις σχετικά με μέτρα που αφορούν την προσέγγιση των νομοθεσιών των χωρών της ΕΕ για τους καταναλωτές λαμβάνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να διατηρεί ή να προβλέπει αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από την ΕΕ, αρκεί να είναι συμβατά με τη Συνθήκη και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.