Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Samrådsförfarande

Enligt artikel 289 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) är samråd ett särskilt lagstiftningsförfarande, som fungerar som ett undantag till den allmänna lagstiftningen i artikel 294. Denna lagstiftning kräver att rådet tar Europaparlamentets åsikt i beaktande och, när så anges i fördragen, även åsikter från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken.

Dock är inte rådet skyldigt att följa parlamentets uttalande utan bara att lyssna till det. Att inte lyssna till det gör rättsakten olaglig och den kan därför ogiltigförklaras av EG-domstolen. Utöver detta krävs det att rådet samråder med parlamentet ytterligare en gång när det försöker göra väsentliga ändringar i lagförslaget.

Samrådsförfarandet används på ett begränsat antal politikområden, som i konkurrenslagstiftningen, för finansiella frågor, aspekter av immateriella rättigheter och administrativa frågor, samt vid undantag från inre marknaden. Dessutom används det med enkelt yttrande för rättsakter, bl.a. rekommendationer och yttranden från rådet och kommissionen.