Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διαδικασία διαβούλευσης

Βάσει του άρθρου 289 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η διαβούλευση είναι ειδική νομοθετική διαδικασία, κατά παρέκκλιση από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 294. Σύμφωνα με αυτήν την διαδικασία, το Συμβούλιο οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του Κοινοβουλίου και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις συνθήκες, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται πραγματικά από τις θέσεις του Κοινοβουλίου, απλώς υποχρεούται να ζητά τη γνώμη του. Ελλείψει διαβούλευσης, η πράξη καθίσταται παράνομη και μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο. Επιπλέον, στην περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση, υποχρεούται να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Κοινοβουλίου.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε περιορισμένο αριθμό τομέων πολιτικής, όπως οι εξαιρέσεις της εσωτερικής αγοράς και το δίκαιο του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και τα οικονομικά και διοικητικά ζητήματα και τα ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την έκδοση πράξεων, όπως οι συστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής.