Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Høringsprocedure

Under artikel  289 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er høring en særlig lovgivningsprocedure som en form for undtagelse af den almindelige lovgivningsprocedure i artikel  294. Den kræver, at Rådet tager Europa-Parlamentets synspunkter i betragtning og, hvor det er angivet i traktaterne, synspunkter fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank.

Rådet er dog ikke forpligtet til at følge Parlamentets synspunkter, kun til at høre det. Udeladelse af en sådan høring gør retsakten ulovlig, og den kan annulleres af Domstolen. Når Rådet har til hensigt at ændre forslaget væsentligt, skal det desuden høre Parlamentet igen.

Denne procedure anvendes på et begrænset antal politikområder, f.eks. undtagelser fra det indre marked og konkurrenceregler samt finansielle spørgsmål og aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder og administrative spørgsmål. Den anvendes endvidere kun i forbindelse med retsakter, f.eks. henstillinger og udtalelser fra Rådet og Kommissionen.