Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Bemiddelingscomité

In het kader van de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissing) kan er een bemiddelingscomité opgericht worden zoals voorzien in artikel 294, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het comité kan na de tweede lezing van een wetsvoorstel van de Europese Commissie bijeengeroepen worden om in geval van meningsverschillen tussen de Raad en het Europees Parlement tot een oplossing te komen.

Het comité bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de Raad en van het Parlement. Het wordt voorgezeten door de voorzitters van het Parlement en de Raad en heeft ten doel een gezamenlijke tekst overeen te komen op grond van de standpunten van beide instellingen bij de tweede lezing. De Europese Commissie neemt ook deel in de procedures ervan teneinde de verschillende standpunten tot elkaar te brengen.

Dit comité dient een voorstel binnen zes weken na de bijeenkomst aan te nemen:

  • met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in het Parlement;
  • met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad.

Indien het bemiddelingscomité de gezamenlijke tekst niet binnen zes weken na de bijeenkomst aanneemt, wordt het wetgevingsbesluit geacht niet te zijn vastgesteld.

Er gelden specifieke regels indien een bemiddelingscomité voor begrotingsaangelegenheden bijeengeroepen wordt.