Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επιτροπή συνδιαλλαγής

Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (συναπόφαση), προβλέπεται η σύσταση επιτροπής συνδιαλλαγής από το άρθρο 294 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η επιτροπή αυτή μπορεί να συγκληθεί για να επιλύσει διαφωνίες που προκύπτουν μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη δεύτερη ανάγνωση μίας νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επιτροπή απαρτίζεται από ισάριθμους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και συμπροεδρεύεται από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Καθήκον της είναι η επίτευξη συμφωνίας επί ενός κοινού κειμένου με βάση τις θέσεις και των δύο θεσμικών οργάνων κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της με στόχο τη συμφιλίωση των διαφορετικών θέσεων.

Η επιτροπή αυτή πρέπει να εγκρίνει πρόταση εντός έξι εβδομάδων από τη σύγκλησή της:

  • με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων του Κοινοβουλίου·
  • με ειδική πλειοψηφία των ψηφισάντων του Συμβουλίου.

Εάν, εντός 6 εβδομάδων από τη σύγκλησή της, η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει το κοινό κείμενο, θεωρείται ότι η νομοθετική πράξη δεν έχει εγκριθεί.

Σε περίπτωση σύγκλησης της επιτροπής συνδιαλλαγής για δημοσιονομικά θέματα, ισχύουν ειδικοί κανόνες.