Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ανταγωνιστικότητα

Μια ανταγωνιστική οικονομία είναι μια οικονομία με σταθερά ταχύ ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας· επίσης είναι μία από της καίριες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ. Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί προϋπόθεση για να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους μιας «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής», όπως αναφέρεται στη στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020».

Η ΕΕ, για να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να υπερτερεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στην έρευνα και την καινοτομία, τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, την επιχειρηματικότητα, τον ανταγωνισμό, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Οι 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις παρακάτω προκλήσεις:

  1. Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη
  2. Ένωση καινοτομίας
  3. Νεολαία σε κίνηση
  4. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους
  5. Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης
  6. Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας
  7. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας.