Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ανταγωνισμός

Μια αγορά με ελεύθερο ανταγωνισμό είναι μια αγορά στην οποία οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητες η μία από την άλλη, ασκούν την ίδια δραστηριότητα και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Με άλλα λόγια, είναι μια αγορά στην οποία κάθε επιχείρηση υπόκειται στις ανταγωνιστικές πιέσεις των άλλων. Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός παρέχει έτσι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στις επιχειρήσεις αλλά και μια σειρά πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές (μειωμένες τιμές, καλύτερη ποιότητα, ευρύτερο φάσμα επιλογών κ.λπ.).

Σκοπός της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού είναι η εξασφάλιση ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ [άρθρα 101 έως 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΣΛΕΕ)] βασίζονται σε 5 κύριους άξονες:

  • την απαγόρευση των εμπορικών συμφωνιών και πρακτικών που αντίκεινται στους κανόνες του ανταγωνισμού καθώς και της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης που δύνανται να περιορίσουν τον ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς (αντιμονοπωλιακοί κανόνες)
  • τον προληπτικό έλεγχο των σχεδίων συγκεντρώσεων που παρουσιάζουν ευρωπαϊκή διάσταση (ήτοι, για να διασφαλιστεί ότι το μεγάλο μέγεθος της προτεινόμενης συγκέντρωσης στην αγορά της ΕΕ δεν αναμένεται να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού)
  • τον έλεγχο των ενισχύσεων που χορηγούν οι χώρες της ΕΕ, οι οποίες απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό με την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής
  • το άνοιγμα του ανταγωνισμού σε ορισμένους τομείς που στο παρελθόν βρίσκονταν υπό τον έλεγχο κρατικών μονοπωλίων, όπως οι αγορές των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών ή της ενέργειας
  • τη συνεργασία με τις αρχές ανταγωνισμού εκτός της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μεριμνούν για το σεβασμό των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Η συνεργασία τους μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ανταγωνισμού (ΕΔΑ) εξασφαλίζει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.