Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΕ

Οι ενωσιακές αρμοδιότητες είναι οι αρμοδιότητες που αναθέτουν οι χώρες της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένους τομείς.

Υπάρχουν 3 είδη αρμοδιοτήτων που διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο ανάθεσής τους:

  • οι ρητές αρμοδιότητες: αναφέρονται ρητά στα ειδικά άρθρα των Συνθηκών·
  • οι μη ρητές αρμοδιότητες: σύμφωνα με τη θεωρία των μη ρητών αρμοδιοτήτων, η εξωτερική αρμοδιότητα απορρέει από την ύπαρξη ρητής αρμοδιότητας στο εσωτερικό επίπεδο. Συνεπώς, όταν οι Συνθήκες αναγνωρίζουν ότι η ΕΕ κατέχει ρητή αρμοδιότητα σε έναν συγκεκριμένο τομέα (π.χ. μεταφορές), πρέπει να κατέχει επίσης ανάλογη αρμοδιότητα να συνάπτει στον ίδιο τομέα συμφωνίες με χώρες εκτός της ΕΕ (αρχή του παραλληλισμού μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών αρμοδιοτήτων)·
  • οι επικουρικές αρμοδιότητες: όταν δεν υπάρχει ρητή ή μη ρητή αρμοδιότητα για την επίτευξη ενός από τους στόχους της Συνθήκης που συνδέονται με την ενιαία αγορά, το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα που θεωρεί σκόπιμα.