Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Egna medel

EU:s egna medel är den huvudsakliga intäktskällan för EU:s budget. Dess årliga utgifter får inte överstiga dess intäkter (dvs. den har en balanserad budget).

Det finns tre typer av egna medel:

  • Traditionella medel: Dessa utgörs huvudsakligen av tullar på import till EU samt sockeravgifter. Länderna behåller 25 % av de uttagna tullavgifterna för att täcka sina kostnader för uppbörden.
  • Medel baserade på mervärdesskatt (moms): En sats på 0,3 % av varje EU-lands beräkningsunderlag för moms överförs till EU.
  • Medel baserade på bruttonationalinkomst (BNI): Varje EU-land överför en enhetlig procentsats av sin BNI. Procentsatsen justeras så att de totala intäkterna överensstämmer med den överenskomna betalningsnivån. Detta är EU:s största inkomstkälla.

Korrigerande mekanismer har införts för att korrigera det som uppfattas som alltför stora bidrag från vissa länder, t.ex. Tyskland, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket.

År 2014 antog rådet ett nytt beslut om egna medel vilket innehöll några förändringar - framför allt rörande de korrigerande mekanismerna - för perioden 2014-2020. Det träder i kraft först efter ratificering i EU-länderna, men de nya bestämmelserna tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2014.

Även en högnivågrupp för egna medel bildades år 2014. Gruppen ska föreslå förbättringar av systemet.