Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ίδιοι πόροι

Οι ίδιοι πόροι της ΕΕ αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι ετήσιες δαπάνες της δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έσοδά της (δηλ. λειτουργεί με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό).

Το σύστημα των ιδίων πόρων περιλαμβάνει τρία είδη εσόδων:

  • τους παραδοσιακούς πόρους: περιλαμβάνουν κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς κατά τις εισαγωγές στην ΕΕ και τις εισφορές ζάχαρης. Οι χώρες παρακρατούν το 25 % των δασμών που εισπράττονται για την κάλυψη των εξόδων είσπραξης·
  • τον πόρο που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): στην ΕΕ μεταβιβάζεται ποσοστό 0,3 % επί της βάσης ΦΠΑ κάθε χώρας της ΕΕ·
  • τον πόρο που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ): κάθε χώρα της ΕΕ μεταβιβάζει ενιαίο ποσοστό του ΑΕΕ της στην ΕΕ. Το ποσοστό προσαρμόζεται ούτως ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των συνολικών εσόδων και του συμφωνημένου επιπέδου πληρωμών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της ΕΕ.

Έχουν θεσπιστεί διορθωτικοί μηχανισμοί με στόχο να διορθώνουν εισφορές που θεωρούνται υπερβολικές από ορισμένες χώρες, π.χ. Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες και Σουηδία.

Το 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε νέα απόφαση για τους ίδιους πόρους η οποία προέβλεπε ορισμένες αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τους διορθωτικούς μηχανισμούς, για την περίοδο 2014-2020. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ μόνο μετά από επικύρωση από τις χώρες της ΕΕ, αλλά οι νέες διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Το 2014 συγκροτήθηκε επίσης ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους με σκοπό να προτείνει βελτιώσεις για το σύστημα.