Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

EU-rättsakter

Med rättsakter menas de instrument som EU-institutionerna kan använda för att utföra sina uppgifter. Följande rättsakter beskrivs i artikel 288 i EUF-fördraget:

  • Förordningar. De är bindande i alla delar och direkt tillämpliga i alla medlemsstater, vilket betyder att de inte får omvandlas till andra lagar eller bestämmelser.
  • Direktiv. De är bindande för medlemsstaterna när det gäller det resultat som ska uppnås. Direktivet måste införlivas med medlemsstaternas nationella rätt, och medlemsstaterna har utrymme att bestämma exakt hur det ska införlivas.
  • Beslut. De är bindande i alla delar och riktar sig till en särskild person, ett företag eller en medlemsstat.
  • Rekommendationer och yttranden. De är inte rättsligt bindande utan snarare ett slags viljeyttringar.

Lissabonfördraget inför dessutom möjligheten för den europeiska lagstiftaren att till kommissionen delegera befogenheten att anta akter med allmän räckvidd som kompletterar eller ändrar icke väsentliga delar av lagstiftningsakterna (artikel 290 i EUF-fördraget).

Förutom de rättsakter som finns uppräknade i artikel 288 i EUF-fördraget har det med tiden utvecklats en rad andra typer: interinstitutionella avtal, resolutioner, slutsatser, meddelanden, grönböcker och vitböcker.

Inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken används dessutom särskilda rättsakter såsom EU:s åtgärder och ståndpunkter.