Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Νομικές πράξεις της ΕΕ

Ως ευρωπαϊκά νομοθετικά μέσα ορίζονται τα μέσα που διαθέτουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Τα μέσα αυτά, που απαριθμούνται στο άρθρο 288 της ΣΛΕΕ, είναι τα ακόλουθα

  • ο κανονισμός: υποχρεωτικός ως προς όλα τα μέρη του, εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη·
  • η οδηγία: δεσμεύει το κράτος μέλος ως προς τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, προϋποθέτει μεταφορά στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα αφήνει περιθώριο επιλογής όσον αφορά τον τύπο και τα μέσα εφαρμογής·
  • η απόφαση: υποχρεωτική ως προς όλα τα μέρη της, δεσμεύει εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται και τους προσδιορίζει ρητά·
  • η σύσταση και η γνώμη: μη υποχρεωτικές, έχουν χαρακτήρα δήλωσης.

Εξάλλου, η συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει τη δυνατότητα για τον ευρωπαίο νομοθέτη να αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ).

Εκτός από τις πράξεις αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 288 της ΣΛΕΕ, αναπτύχθηκε στην πράξη και μια σειρά άτυπων πράξεων: διοργανικές συμφωνίες, ψηφίσματα, συμπεράσματα, ανακοινώσεις, πράσινες και λευκές βίβλοι.

Στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, χρησιμοποιούνται ειδικές νομικές πράξεις όπως οι δράσεις και οι θέσεις της ΕΕ.