Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kontroll av EU-rättens tillämpning

I artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen (EUF-fördraget) fastställs det att Europeiska kommissionen är EU-fördragets väktare. Dess uppgift är därför att kontrollera hur EU:s primär- och sekundärrätt tillämpas, och att se till att den tillämpas på samma sätt i hela EU. Den samlar in information för att kunna kontrollera att EU-länderna följer lagstiftningen.

Om ett EU-land inte följer fördragen kan kommissionen skicka en ”formell underrättelse” till EU-landet, vilket ger EU-landet tillfälle att skicka in sina synpunkter. Om kommissionen fortfarande anser att landet fortsätter åsidosätta EU-lagstiftningen skickar den ett motiverat yttrande till EU-landet. Enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan kommissionen föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol om landet inte vidtar åtgärder efter att yttrandet har skickats.

Om EU-landet inte rättat sig efter domslutet kan domstolen, efter ett andra rättsligt förfarande, ta ut ekonomiskt skadestånd från landet i fråga (artikel 260.2 i EUF-fördraget). I vissa särskilda fall kan domstolen ta ut ekonomiskt skadestånd redan efter det första domslutet, i enlighet med artikel 258 i EUF-fördraget (artikel 260.3 i EUF-fördraget).

Enskilda personer eller enheter får också lägga fram klagomål tillsammans med kommissionen om en åtgärd eller administrativ praxis i ett EU-land verkar bryta mot EU-reglerna. Dock kan endast kommissionen inleda förfarandet som beskrivs i artiklarna 258 och 260 i EUF-fördraget.