Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ

Το άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των Συνθηκών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να παρακολουθεί την εφαρμογή τού πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ καθώς και να διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλη την ΕΕ. Συλλέγει πληροφορίες ώστε να ελέγχει τη συμμόρφωση των χωρών της ΕΕ.

Όταν μια χώρα δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει «προειδοποιητική επιστολή», η οποία δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της. Εάν η Επιτροπή συνεχίζει να πιστεύει ότι η παραβίαση των κανόνων της ΕΕ εξακολουθεί να υφίσταται, αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη χώρα. Εάν η γνώμη δεν φέρει αποτέλεσμα, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ (δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Εάν η χώρα της ΕΕ δεν σεβαστεί τη δικαστική απόφαση, το Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στην εν λόγω χώρα, μετά από δεύτερη δικαστική διαδικασία (άρθρο 260 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ). Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, το Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις ήδη με την έκδοση της πρώτης απόφασής του, δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ (άρθρο 260 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ).

Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα μπορεί επίσης να υποβάλλει καταγγελία στην Επιτροπή, εάν ένα μέτρο ή μια διοικητική πρακτική σε μια χώρα της ΕΕ φαίνεται να παραβιάζει κανόνες της ΕΕ. Εντούτοις, μόνο η Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία δυνάμει των άρθρων 258 και 260 ΣΛΕΕ.