Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Kontrol med EU-rettens anvendelse

I henhold til artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fungerer Europa-Kommissionen som EU-traktaternes vogter. Den har således til opgave at overvåge anvendelsen af EU's primære og sekundære retskilder og sikre, at de anvendes ens i hele EU. Kommissionen indsamler oplysninger for at overvåge, at EU-landene anvender EU-retten.

Når et EU-land ikke overholder EU-retten, kan Kommissionen sende en »åbningsskrivelse«, der giver EU-landet mulighed for at fremsætte dets bemærkninger. Hvis Kommissionen mener, at EU-reglerne stadig overtrædes, sender den en begrundet udtalelse til EU-landet. Hvis denne udtalelse ikke har nogen virkning, kan Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen (i medfør af artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Hvis EU-landet ikke opfylder dommen, kan Domstolen idømme det pågældende land en økonomisk sanktion i henhold til en anden retshandling (artikel 260, stk. 2 i TEUF). I specifikke sager kan Domstolen idømme økonomiske sanktioner allerede ved fastsættelse af den første dom i medfør af artikel 258 TEUF (artikel 260, stk. 3 i TEUF).

Alle enkeltpersoner eller enheder kan også indbringe en klage for Kommissionen, hvis en foranstaltning eller administrativ praksis i et EU-land ser ud til at overtræde EU-lovgivningen. Det er dog kun Kommissionen, der må indlede sager i henhold til artikel 258 og 260 i TEUF.