Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Δίκαιο της ΕΕ

Με τη στενή έννοια του όρου, το δίκαιο της ΕΕ αποτελείται από τις ιδρυτικές Συνθήκες (πρωτογενές δίκαιο) καθώς και από τους κανόνες που περιλαμβάνονται στις πράξεις τις οποίες θέσπισαν  τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ κατ' εφαρμογή των Συνθηκών αυτών, δηλ. κανονισμοί, οδηγίες κ.λπ. (παράγωγο δίκαιο).

Με την ευρεία έννοια, το δίκαιο της ΕΕ συμπεριλαμβάνει το σύνολο των κανόνων του δικαίου της ΕΕ που είναι εφαρμοστέοι στην κοινοτική έννομη τάξη. Επομένως περιλαμβάνει επίσης τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις γενικές αρχές δικαίου, τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, το δίκαιο που έχει προκύψει από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ ή ακόμη το συμπληρωματικό δίκαιο που έχει προκύψει από τις συμβατικές πράξεις οι οποίες συνήφθησαν μεταξύ των χωρών της ΕΕ για την εφαρμογή των Συνθηκών.