Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Gemenskapsmetoden och det mellanstatliga samarbetet

Som en allmän regel fattas EU:s beslut med hjälp av gemenskapsmetoden, som innebär användning av det ordinarie lagstiftningsförfarandet enligt definitionen i artikel 294 i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen.

Gemenskapsmetoden kännetecknas av följande:

  • Kommissionens ensamrätt att ta initiativ till lagstiftning
  • Medbestämmanderätt mellan rådet och Europaparlamentet
  • Omröstning med kvalificerad majoritet i rådet

Den skiljer sig från det mellanstatliga arbetssätt som används i beslutsfattandet, i huvudsak när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och aspekter av polisiärt och rättsligt samarbete. Denna metod har följande framträdande egenskaper:

  • Kommissionens initiativrätt delas med medlemsstaterna eller begränsas till vissa särskilda områden
  • Europeiska rådet, som uttryckligen nämns i Lissabonfördraget, spelar ofta en viktig roll
  • Rådet agerar generellt enhälligt
  • Europaparlamentet har en rent rådgivande roll