Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κοινοτικές και διακυβερνητικές μέθοδοι

Κατά γενικό κανόνα, οι αποφάσεις της ΕΕ λαμβάνονται με την «κοινοτική» μέθοδο που προβλέπει τη χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κοινοτική μέθοδος χαρακτηρίζεται από

  • το αποκλειστικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία·
  • την εξουσία συναπόφασης του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και
  • τη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο.

Έρχεται σε αντίθεση με την διακυβερνητική μέθοδο λειτουργίας που χρησιμοποιείται στη λήψη αποφάσεων κυρίως στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και σε θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Αυτή η μέθοδος έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

  • η Επιτροπή μοιράζεται το δικαίωμα πρωτοβουλίας που διαθέτει με τις χώρες της ΕΕ ή το εν λόγω δικαίωμα περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας·
  • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ρητώς αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, συχνά αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο·
  • το Συμβούλιο ενεργεί, γενικώς, ομόφωνα·
  • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει απλώς συμβουλευτικό ρόλο.