Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna

Under den första tiden med den gemensamma jordbrukspolitiken skapades så kallade gemensamma organisationer av jordbruksmarknaderna. De var utformade för att förvalta produktionen och handeln i det mesta av EU:s jordbrukssektor. Syftet var att säkerställa stadiga inkomster för jordbrukare och en stadig tillgång för de europeiska konsumenterna. Fram till år 2007, då en enda gemensam organisation av jordbruksmarknaderna skapades, fanns det 21 gemensamma organisationer av marknaderna, var och en med sina egna regler. I artikel 40 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt betonas inrättandet av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna.

År 2013 reformerades den gemensamma jordbrukspolitiken ytterligare. Huvudsyftet med den nya förordningen om en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna är att tillhandahålla ett skyddsnät för jordbruksmarknaderna med hjälp av stödverktyg för marknaden, undantagsåtgärder och stödsystem för vissa sektorer (i synnerhet frukt och grönsaker samt vinodling), samt uppmuntra samarbete mellan producenterna i form av producentorganisationer och särskilda regler om konkurrens, och fastställa marknadsföringsstandarder för vissa produkter.

Den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken gör att kommissionen förses med undantagsåtgärder för att bemöta svåra marknadsstörningar (genom exempelvis marknadsstödåtgärder vid sjukdomsutbrott bland djur eller stor förlust av kundförtroende på grund av hälsorisker för allmänheten, djur eller växter).