Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Regionkommittén

Regionkommittén skapades 1992 enligt Maastrichtfördraget och började sin verksamhet 1994. Kommissionen, rådet och parlamentet rådfrågar Regionkommittén i frågor som rör lokala eller regionala intressen (artikel 307 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget).

Sådana ämnen är bland annat ekonomisk och social sammanhållning, sysselsättning, socialpolitik, energi och telekommunikation, yrkesutbildning och, sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, även frågor som klimatförändringar och civilskydd. Regionkommittén kan även avge yttranden på eget initiativ.

Regionkommittén består av 353 medlemmar från lokala och regionala myndigheter (artikel 305 i EUF-fördraget). De utses av EU:s råd för en femårsperiod (artikel 306 i EUF-fördraget).

Regionkommittén har också rätt att väcka talan vid EU-domstolen i två fall:

  • för att skydda sina egna institutionella rättigheter, och
  • för att kräva annullering av ny EU-lagstiftning som kommittén anser strider mot subsidiaritetsprincipen på politikområden där Regionkommittén enligt EU-fördraget måste höras.