Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CdR), dat is opgericht bij het Verdrag van Maastricht in 1992 en sedert 1994 functioneert, wordt geraadpleegd door de Commissie, de Raad en het Parlement op gebieden waarmee regionale en lokale belangen zijn gemoeid (artikel 307 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU).

Deze onderwerpen omvatten economische en sociale samenhang, werkgelegenheid, sociaal beleid, energie- en telecommunicatienetwerken, onderwijs en sinds het Verdrag van Lissabon in werking is getreden kwesties als klimaatverandering en civiele bescherming. Het CdR kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen.

Het CdR bestaat uit 353 leden van lokale en regionale autoriteiten (artikel 305 VWEU). Zij worden door de Raad van de EU benoemd voor een termijn van vijf jaar (artikel 306 VWEU).

Het CdR heeft in twee gevallen ook recht om bij het Europees Hof van Justitie in beroep te gaan:

  • als zijn institutionele voorrechten in het gedrang komen,
  • om nieuwe EU-wetgeving op de beleidsgebieden waarover het CdR volgens het EU-Verdrag moet worden geraadpleegd, ongeldig te laten verklaren als die in tegenspraak is met het subsidiariteitsbeginsel.