Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ), που δημιουργήθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και συστάθηκε το 1994, συμβουλεύει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε θέματα που αφορούν τοπικά ή περιφερειακά συμφέροντα (άρθρο 307 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης -ΣΛΕΕ).

Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες, την επαγγελματική κατάρτιση, και, από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η πολιτική προστασία. Η ΕΤΠ μπορεί επίσης να συντάσσει γνωμοδοτήσεις ίδιας πρωτοβουλίας.

Η ΕΤΠ απαρτίζεται από 353 μέλη προερχόμενα από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές (άρθρο 305 ΣΛΕΕ). Τα μέλη της διορίζονται από το Συμβούλιο της ΕΕ για πενταετή θητεία (άρθρο 306 ΣΛΕΕ).

Επίσης, η ΕΤΠ έχει δικαίωμα να ασκεί προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε δύο περιπτώσεις:

  • για να προστατεύσει τα θεσμικά προνόμιά της,
  • για να ζητήσει ακύρωση νέας νομοθεσίας της ΕΕ που θεωρεί ότι παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας σε τομείς πολιτικής για τους οποίους από τη Συνθήκη για την ΕΕ απαιτείται να ζητείται η γνώμη της ΕΤΠ.