Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επικύρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η διαδικασία επικύρωσης περιλαμβάνει δύο στάδια:

  1. Ορισμό προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εκλεγείς πρόεδρος): δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διαβουλεύεται με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πιθανό υποψήφιο. Αυτός ο υποψήφιος προτείνεται, έπειτα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο ψηφίζει με ειδική πλειοψηφία. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον υποψήφιο με πλειοψηφία των μελών του.
  2. Έγκριση του καταλόγου των Επιτρόπων: ο εκλεγείς πρόεδρος της Επιτροπής καταρτίζει κατάλογο υποψήφιων Επιτρόπων, βάσει προτάσεων των χωρών της ΕΕ. Αυτός ο κατάλογος εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Κάθε Επίτροπος αναλαμβάνει συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει τότε, ακροάσεις για την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε υποψήφιου Επιτρόπου. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει, με πλειοψηφία των ψηφισάντων, εάν θα διορίσει το νέο σώμα των Επιτρόπων.