Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Europa-Kommissionens indsættelse

Proceduren for indsættelse foregår i to faser:

  1. Udnævnelse af formanden for Europa-Kommissionen (den valgte formand): I henhold til artikel 17, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union skal udnævnelsen af formanden for Europa-Kommissionen tage højde for resultatet af valget til Europa-Parlamentet. Formanden for Det Europæiske Råd rådfører sig med formanden for Europa-Parlamentet om en mulig kandidat. Den mulige kandidat forelægges Det Europæiske Råd, der stemmer med kvalificeret flertal. Herefter vælger Europa-Parlamentet kandidaten med et flertal af dets medlemmer.
  2. Vedtagelse af listen af kommissærer: Kommissionens valgte formand udarbejder en liste over de indstillede kommissærer på baggrund af EU-landenes forslag. Listen vedtages af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal. Hver kommissær tildeles en bestemt portefølje. Europa-Parlamentet arrangerer efterfølgende en række høringer for at vurdere egnetheden af hver af de indstillede kommissærer. Til slut beslutter Europa-Parlamentet med et flertal af de afgivne stemmer, om det vil udpege den samlede Kommission.