Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska kommissionens sammansättning

Europeiska kommissionen utgörs av 28 medlemmar, en från varje EU-land.

Enligt artikel 17(5) i fördraget om Europeiska unionen ska kommissionen från och med den 1 november 2014 bestå av ett antal medlemmar som motsvarar två tredjedelar av antalet EU-länder. Artikeln medger emellertid en viss flexibilitet, då den tillåter Europeiska rådet att enhälligt ändra antalet.

År 2009, före den andra irländska folkomröstningen om att ratificera Lissabonfördraget, bekräftade Europeiska rådet på nytt sitt åtagande (som tidigare gjorts i december 2008) att anta ett beslut som ska säkerställa att antalet medlemmar i kommissionen motsvarar antalet EU-länder, så att vart och ett av dem har fortsatt rätt att utse en medlem i kommissionen. Detta beslut antogs av Europeiska rådet den 22 maj 2013 (beslut 2013/272/EU).