Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από 28 μέλη, ένα για κάθε χώρα της ΕΕ.

Το άρθρο 17 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι από την 1η Νοεμβρίου 2014 η Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από αριθμό μελών ισοδύναμο με τα δύο τρίτα του αριθμού των χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, προβλέπει επίσης κάποια ευελιξία, επιτρέποντας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει ομόφωνα την αλλαγή αυτού του αριθμού.

Το 2009 πριν από το δεύτερο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του (που είχε αναλάβει νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2008) να εγκρίνει απόφαση που να διασφαλίζει ότι ο αριθμός των μελών της Επιτροπής θα ισοδυναμεί με τον αριθμό των χωρών της ΕΕ, ούτως ώστε κάθε χώρα της ΕΕ να εξακολουθήσει να δικαιούται τον ορισμό ενός μέλους της Επιτροπής. Αυτή η απόφαση εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Μαΐου 2013 (απόφαση 2013/272/ΕΕ).