Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kommittéförfaranden

Termen ”kommittéförfaranden” syftar på de förfaranden genom vilka Europeiska kommissionen utövar de genomförandebefogenheter som den är tilldelad av EU-lagstiftaren, med hjälp av kommittéer med representanter från EU-länderna. Sådana kommittéer har en tjänsteperson från kommissionen som ordförande, och meddelar sin åsikt om genomförandet av rättsakter som kommissionen föreslår.

I förordning (EU) nr 182/2011 fastställs de allmänna principerna för genom vilka mekanismer EU-länderna styr kommissionens utövande av genomförandebefogenheter. Förordningen verkställde artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om genomförande av rättsakter.

I enlighet med förordningen använder kommittéerna två slags förfaranden:

  • granskning,
  • rådgivning.

Vilket förfarande som en kommitté använder bestäms av EU-lagstiftaren, och beror på karaktären på de genomförandebefogenheter som fastställs i den grundläggande förordningen, direktivet eller beslutet.