Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επιτροπολογία

Ο όρος «επιτροπολογία» υποδηλώνει το σύνολο των διαδικασιών μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που της έχει αναθέσει ο νομοθέτης της ΕΕ, επικουρούμενη από επιτροπές αντιπροσώπων των χωρών της ΕΕ. Οι εν λόγω επιτροπές, την προεδρία των οποίων αναλαμβάνει υπάλληλος της Επιτροπής, γνωμοδοτούν για τις εκτελεστικές πράξεις που προτείνει η Επιτροπή.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 καθορίζει τις γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Έθεσε σε εφαρμογή το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περί εκτελεστικών πράξεων.

Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, οι επιτροπές χρησιμοποιούν δύο τύπους διαδικασίας:

  • διαδικασία εξέτασης και
  • συμβουλευτική διαδικασία.

Η επιλογή της διαδικασίας για μια επιτροπή γίνεται από τον νομοθέτη της ΕΕ και εξαρτάται από τη φύση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον βασικό κανονισμό, την οδηγία ή την απόφαση.